Všeobecné obchodné podmienky - VOP

Radi by sme Vás informovali, že naše všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú rozdelené na dve samostatné časti:  

 Časť I.   pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi a Časť II.  pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi

Časť I.  Obchodné podmienky pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.2. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

1.3.Spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a spotrebiteľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.5.Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník, je katalógom bežne dodávaného tovaru a obchodník nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre spotrebiteľa potvrdená na základe otázky spotrebiteľa písomne.

2.  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy spotrebiteľa obchodníkom vo forme spotrebiteľa vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka (ďalej len „objednávka“).

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník obchodníka najneskôr v lehote do troch pracovných dní po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky spotrebiteľom a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného spotrebiteľom označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má obchodník povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu spotrebiteľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany obchodníka sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka, ktoré spotrebiteľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia spotrebiteľa o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu spotrebiteľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným tovarom bez súhlasu spotrebiteľa. O tejto nedostupnosti je obchodník povinný informovať spotrebiteľa do troch pracovných dní od dátumu zadania objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre spotrebiteľa, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Údaje vo faktúre nie je možné meniť; okrem  prípadu, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.5.V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke obchodníka spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie, ktoré budú zverejnené a spotrebiteľ s nimi vysloví súhlas. V prípade, že spotrebiteľ objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, obchodník je oprávnený objednávku spotrebiteľa stornovať. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s obchodníkom nedohodne inak.

2.6.Spotrebiteľ realizuje objednávku tovaru vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového portálu obchodníka. Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového portálu www.feast.sk nie je potrebná registrácia.

2.7.Spotrebiteľ môže stornovať objednávku dokiaľ nie je spotrebiteľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky obchodníkom. Spotrebiteľ môže stornovať objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email obchodníka uvedený v týchto obchodných podmienkach.

3. Práva a povinnosti obchodníka

3.1.Obchodník je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej obchodníka spotrebiteľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c. odovzdať spotrebiteľovi v elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, faktúra).

3.2.Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od spotrebiteľa za dodaný tovar.

3.3.Obchodník si vyhradzuje právo overiť totožnosť spotrebiteľa alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru spotrebiteľom platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu.

4. Práva a povinnosti spotrebiteľa

4.1. Spotrebiteľ je povinný:
a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b. zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu i vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2.Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1.Tovar je predávaný podľa ponukového listu, vystavených vzorov, katalógov, typových listov obchodníka umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

5.2.Objednaný tovar bude distribuovaný do troch pracovných dní prostredníctvom zmluvného prepravcu. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je obchodník povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa mailom, prípadne telefonicky.

5.3.Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky spotrebiteľa obchodníkom. V prípade, ak spotrebiteľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká obchodníkovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a to v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí dvoch pracovných dní odo dňa kedy bol spotrebiteľ povinný tovar prevziať, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si spotrebiteľ tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť okrem nákladov na tovar a poštovné aj náklady opätovného doručenia tovaru a to platbou bankovým prevodom vopred.

5.4.Obchodník je oprávnený vyzvať spotrebiteľa na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky obchodníkom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6.V prípade, ak obchodník dopraví tovar spotrebiteľovi na miesto určené v kúpnej zmluve spotrebiteľom, spotrebiteľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v zmluve je povinná predložiť obchodníkovi písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti spotrebiteľa na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí spotrebiteľ, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto Obchodných podmienok.

5.7.Spotrebiteľ je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je oprávnený túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom je ten oprávnený ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného obchodníkovi môže obchodník po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar.

5.8.Spotrebiteľ je oprávnený v prípade nedodania resp. nedistribuovania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto Obchodných podmienok.

5.9.Zásielka obsahuje objednaný tovar a pokyny.

5.10. Spôsoby platieb:

a) dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru u kuriéra alebo v sídle obchodníka,

b) bankovým prevodom,

c) platba kartou. Platba môže byť realizovaná cez sprostredkovateľa (prevádzkovateľa platobnej brány), pričom táto platba končí na bankovom účte prevádzkovateľa platobnej brány, ktorý ju postúpi obchodníkovi v dávke po skončení mesiaca.

6.  Kúpna cena

6.1.Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka obchodníka platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky v hotovosti, bankovým prevodom alebo platbou kartou.  Platba môže byť realizovaná cez sprostredkovateľa (prevádzkovateľa platobnej brány), pričom táto platba končí na bankovom účte prevádzkovateľa platobnej brány, ktorý ju postúpi predávajúcemu v dávke po skončení mesiaca. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke obchodníka sú konečné. Za tovar platí spotrebiteľ cenu, aká je uvedená na internetovej stránke obchodníka v čase vykonania objednávky.

6.2.V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka. Platba môže byť realizovaná cez sprostredkovateľa (prevádzkovateľa platobnej brány), pričom táto platba končí na bankovom účte prevádzkovateľa platobnej brány, ktorý ju postúpi obchodníkovi v dávke po skončení mesiaca.

6.3.Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4.V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5.Záväzok spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet obchodníka. Za úhradu sa považuje aj platba realizovaná prostredníctvom platobnej brány prevádzkovanej treťou osobou, ktorá je zmluvnou stranou obchodníka.

6.6.Faktúra bude vyhotovená obchodníkom a zaslaná na emailovú adresu spotrebiteľa. Spotrebiteľ za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená elektronicky.

6.7.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na spotrebiteľa okamihom dodania.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.Obchodník zodpovedá za vady tovaru a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u obchodníka podľa platného reklamačného poriadku.

8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky.

8.3. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci. Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, vrátane práva odoprieť zaplatiť kúpnu cenu podľa § 621 ods. 2 Občianskeho zákonníka, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do dvoch rokov od dodania veci resp. do jedného roka od dodania použitej veci.

8.4. Ak obchodník zodpovedá za vadu predanej veci, spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.5.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľom od obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

8.6.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.7.Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby.

8.8.Reklamácie vybavuje obchodník v pracovných dňoch a to telefonicky, alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni obchodníka v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka tak, že doručí tovar do prevádzkarne obchodníka na adresu FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho obchodníkovi. Podobu formulára určí obchodník a jeho vzor umiestni na internetovej stránke obchodníka. Spotrebiteľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

i. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od spotrebiteľa obchodníkovi,

ii. doručenie reklamovaného tovaru od spotrebiteľa obchodníkovi,

iii. doručenie kópie faktúry resp. iného dokladu o potvrdení prevodu vydaného spotrebiteľovi (na oprávnené účely preukázania kúpy u obchodníka).

8.9. Obchodník je povinný prijať reklamáciu v prevádzkarni: Rastislavova 415, 949 01 Nitra, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.10. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu poštovou zásielkou, ktorú obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.

8.11. Obchodník alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, resp. vytknutí vady vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu bezodkladne po uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady spotrebiteľom, v ktorej presne označí vady tovaru.

8.12. Obchodník v potvrdení o uplatnení reklamácie, resp. vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

8.13. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 Občianskeho zákonníka nevzťahuje. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.14. Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti.

8.15. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností podľa bodu 8.14. druhej vety Obchodných podmienok.

8.16. Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote (§ 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka) po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec požadoval.

8.17. Na účely opravy alebo výmeny spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní vec obchodníkovi alebo osobe podľa § 622 ods. 5 Občianskeho zákonníka. Náklady prevzatia veci znáša obchodník.

8.18. Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu spotrebiteľ dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak spotrebiteľ neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, obchodník spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

8.19. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí spotrebiteľ na náklady a nebezpečenstvo obchodníka.

8.20. Pri odstránení vady výmenou veci nemá obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.

8.21. Obchodník zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 Občianskeho zákonníka.

8.22. Nárok na uplatnenie záruky u obchodníka môže zaniknúť:

i. nepredložením dokladu o zaplatení,

ii. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

iii. uplynutím záručnej doby tovaru,

iv. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

v. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

vi. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

vii. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

viii. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

ix. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

x. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

xi. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

xii. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

8.23. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak

a) obchodník vec neopravil ani nevymenil,

b) obchodník veci neopravila ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,

c) obchodník odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka,

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky" alebo „všeobecné obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 22432/N, prevádzka Rastislavova 415, 949 01 Nitra (ďalej len "obchodník") a spotrebiteľom (tiež ako „zákazník"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

Kontaktné údaje obchodníka:

mail:                           objednavky@feast.sk
telefón:                       +421 908 914 400 / +421 918 632 982

poštová adresa:           FEAST s.r.o., so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka:                        Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:                        SK67 3100 0000 0042 2034 5201

BIC (SWIFT):            LUASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/772 02 16

fax č. 037/772 00 24

Reklamovaný tovar doručí spotrebiteľ na adresu FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01, doporučene alebo osobne. Obchodník odporúča spotrebiteľovi zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku obchodník nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamačný formulár je možné stiahuť tu (kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na obchodníka na číslo      +421 908 914 400 / +421 918 632 982, prípadne na e-mail objednavky@feast.sk.

 • vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
 • vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 • obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
 • 8.24. Pri posudzovaní práva spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 8.23. písm. d) a e) Obchodných podmienok sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka odstrániť vadu.
 • 8.25. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.
 • 8.26. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 8.23. týchto Obchodných podmienok, ak sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná.
 • 8.27. V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 • 8.28. Oprávnenie spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. Obchodných podmienok vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 • 8.29. Záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. (tzn. v prípade, ak by vyznačená lehota na použitie bola dlhšia, ako 24-mesačná záručná doba). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tohto tovaru kupujúcim.
 • 8.30. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu zvady vznikla.
 • 9. Osobné údaje a ich ochrana
 • 9.1.Obchodník prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel (kliknutím sa Vám zobrazí dokument ochrana osobných údajov).
 • 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 10.1. Obchodník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od obchodníka spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote alebo cene určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým spotrebiteľ cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • 10.2. Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať, alebo otvoriť balenie a následne ho vrátiť obchodníkovi. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.
 • 10.3. Spotrebiteľ môže u obchodníka uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu obchodníka FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí formulár).
 • 10.4. Obchodník je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný v online rozhraní obchodníka.
 • 10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/ spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, dátum. Spotrebiteľ je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar na adresu obchodníka FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01. Odporúčame tovar poistiť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 • 10.6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak obchodník dodal alebo poskytol viacero produktov.
 • 10.7. Účinky odstúpenia od zmluvy sa vzťahujú aj na každú doplnkovú zmluvu k zmluve, od ktorej spotrebiteľ odstúpil; to neplatí ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy.
 • 10.8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi.
 • 10.9. Odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy obchodník vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo s doplnkovou zmluvou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručenia tovaru v zmysle bodu 10.10. týchto Obchodných podmienok. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akú spotrebiteľ použil pri platbe obchodníkovi, alebo v prípade že platil dobierkou na číslo účtu uvedenom vo formulári Odstúpenia. Ak spotrebiteľ neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Namiesto vrátenia platby si môže spotrebiteľ podľa dohody s obchodníkom vybrať iný tovar. To môže spotrebiteľ využiť aj pri Akciách, pokiaľ nechce prísť o zľavu.
 • 10.10. Obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 10.9. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od spotrebiteľa doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi. Platba za zakúpený tovar bude teda obchodníkom uhradená spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 • 10.11. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.3. týchto Obchodných podmienok a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má obchodník voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. obchodník má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie hodnoty tovaru.
 • 10.12. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať obchodníkovi tovar resp. produkt, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy.
 • 10.13. Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru..
 • 10.14. Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ  znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • 10.15. V prípade, že spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.3. a 10.5. týchto Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a obchodník nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.9. týchto Obchodných podmienok spotrebiteľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi.
 • 10.16. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvod v lehote podľa bodu 10.2., okrem zmluvy, ktorej predmetom je:
 • a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
 • b) dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
 • d) dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
 • e) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • f) dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • g) dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,
 • h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,
 • i) dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,
 • j) dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom, tovar zakúpený na verejnej dražbe,
 • k) tovar zakúpený na verejnej dražbe,
 • l) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,
 • m) dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
 • 1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a
 • 2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa alebo ods. 13 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.
 • 11. Alternatívne riešenie sporov
 • 11.1. Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa. Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na obchodníka je objednavky@feast.sk .
 • 11.3. Spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Odkaz na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov:
 • 12. Záverečné ustanovenia
 • 12.1. Obchodník sa spotrebiteľovi zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby.
 • 12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 • 12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
 • 12.4. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 108 /2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je na obale tovaru, jeho balení, návode k nemu alebo dodacom liste vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti ( najmä v prípade potravín, potravinárskeho tovaru, a podobne ), lehota na uplatnenie reklamácie je určená týmto dátumom.

Dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti je pri každom tovare minimálne 90 dní (3 mesiace) odo dňa jeho expedovania.

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi  

V Nitre, dňa 01.07.2024

Časť II.  Obchodné podmienky pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky" alebo „všeobecné obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 22432/N, prevádzka Rastislavova 415, 949 01 Nitra (ďalej len „obchodník“ alebo „predávajúci“) a kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2.Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ").

1.3.Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4.Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. Registrovaný veľkoodberateľ je podnikateľ, ktorý nakupuje v pravidelných intervaloch a nie pre vlastnú potrebu a potrebu vlastnej firmy, ale na ďalší predaj a to za veľkoobchodné ceny.

1.5.Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov.

1.6.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky obchodníkovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník, na základe ktorej obchodník dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.7.Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.8.Právne vzťahy obchodníka s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi obchodníkom a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.9.Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník, je katalógom bežne dodávaného tovaru a obchodník nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy s podnikateľom

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho obchodníkom vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka (ďalej len "objednávka").

2.2.Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník obchodníka najneskôr do troch pracovných dní po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má obchodník povinnosť vyžiadať od podnikateľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu podnikateľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany obchodníka sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným tovarom bez súhlasu podnikateľa. O tejto nedostupnosti je obchodník povinný informovať kupujúceho do troch pracovných dní od dátumu zadania objednávky.

2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. Údaje vo faktúre nie je možné meniť; okrem  prípadu, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.5.V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke obchodníka spravuje okrem týchto Obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude podnikateľ informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2.6.Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, po záväznom potvrdení len v prípade dohody s predávajúcim a v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Už odoslanú objednávku nemožno stornovať. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po jej odoslaní alebo nevyzdvihnutí objednávky odoslanej na dobierku je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním a to vo výške dopravných nákladov  za jednu odoslanú objednávku.

2.7.Kupujúci realizuje objednávku tovaru vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového portálu predávajúceho. Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového portálu www.feast.sk nie je potrebná registrácia.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3.Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s podnikateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude podnikateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4.Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho – podnikateľa

4.1.Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) nahlásiť prípadné nezrovnalosti obsahu zakúpeného tovaru bezodkladne po jeho prevzatí.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky pre podnikateľov

5.1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho uvedených prostredníctvom internetového portálu www.feast.sk .

5.2.Objednaný tovar bude distribuovaný do štyroch pracovných dní prostredníctvom prepravcu. V prípade nepredvídateľných okolností (vyššia moc) sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom, prípadne telefonicky. Cena za doručenie jednej objednávky na dobierku či prevodom je stanovená prostredníctvom internetového portálu www.feast.sk.  Platba platobnou kartou u kuriéra nie je spoplatnená a je možná len pre doručenie do SR.

5.3.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí dvoch pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

5.4.Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

5.6.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

5.8.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.9.Zásielka obsahuje objednaný tovar a faktúru, pokyny.

5.10. Spôsoby platieb:

a) dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru u kuriéra alebo v sídle predávajúceho,

b) bankovým prevodom,

c) platba kartou. Platba môže byť realizovaná cez sprostredkovateľa (prevádzkovateľa platobnej brány), pričom táto platba končí na bankovom účte prevádzkovateľa platobnej brány, ktorý ju postúpi obchodníkovi v dávke po skončení mesiaca.

6. Kúpna cena

6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa bodu 5.3. týchto Obchodných podmienok (ďalej len "kúpna cena") formou dobierkou v hotovosti, bankovým prevodom alebo platbou kartou.

6.2.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.4.Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.5.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na spotrebiteľa okamihom dodania.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) pre podnikateľov

8.1.Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. Ich zoznam poskytne predávajúci. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky.

8.3.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru v okamihu prevzatia tovaru. Pokiaľ tak neurobí, nemôže uplatniť nároky z chýb zistených po tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru, tovar mu bude vymenený.

8.7.Počas záručnej doby má podnikateľ právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva a dokumentácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho.

8.8.Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to písomne. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. Vtedy si kupujúci uplatní reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa v rámci reklamačného konania nevracajú. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

8.9.Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.10. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.

8.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.13. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

i. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

ii. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

iii. uplynutím záručnej doby tovaru,

iv. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

v. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

vi. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

vii. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

viii. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

ix. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

x. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

xi. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

xii. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

8.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

i. odovzdaním opraveného tovaru,

ii. výmenou tovaru,

iii. vrátením kúpnej ceny tovaru,

iv. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

v. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

vi. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.15. Záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. (tzn. V prípade, ak by vyznačená lehota na použitie bola dlhšia, ako 24-mesačná záručná doba). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tohto tovaru kupujúcim.. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená.

8.16. Záručná doba uvedená v Obchodných podmienkach pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi, je v súlade s Občianskym zákonníkom a nemá vzťah k podnikateľom a na tieto Obchodné podmienky sa teda neuplatňuje.

8.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.19. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.13 týchto Obchodných podmienok, bezplatné.

8.20. Ak ide o chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

8.21. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

8.22. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:

a) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

b) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

8.23. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8.22 Obchodných podmienok kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.24. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.23. Obchodných podmienok, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.25. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

8.26. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

8.27. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 8.10. týchto Obchodných podmienok pre podnikateľov.

8.28. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 8.27. alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 8.27.

8.29. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 8.27. alebo 8.28. Obchodných podmienok, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 8.27 alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

8.30. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

8.31. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.33. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

8.34. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie osobne predávajúcim v prípade nákupu podnikateľa:

Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba.

Ak tovar príde prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné splnomocnenie konateľa s číslom Občianskeho preukazu u povereného zamestnanca.

Na overenie konateľa alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať sa platným Občianskym preukazom a Výpisom z Obchodného resp. Živnostenského registra, aby sa predchádzalo zámene osôb pri preberaní tovaru.

8.35. Výmena tovaru za iný v prípade, že zákazníkovi nevyhovuje veľkosť, tvar, typ je možná do 14 dní, tovar stačí spolu s vyplneným Reklamačným formulárom zaslať na adresu predávajúceho FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01. Tovar požadovaný na výmenu nesmie byť v nižšej cene ako pôvodne zakúpený. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí reklamačný formulár). V danom prípade sa jedná o opätovné doručenie tovaru tej istej objednávky a nespotrebiteľovi budú započítané náklady na opätovné doručenie.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podnikateľom

9.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar podnikateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

9.2.Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník").

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, alebo poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte).

10.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

10.5. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Kontaktné údaje predávajúceho :

mail:                     objednavky@feast.sk
telefón:                 +421 908 914 400 / +421 918 632 982

poštová adresa:     FEAST s.r.o., so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:


Banka:                  Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:                  SK67 3100 0000 0042 2034 5201

BIC (SWIFT):      LUASKBX

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, faktúra).

i. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

ii. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

iii. doručenie platného dokladu o zakúpení tovaru kupujúcim (stačí fotokópia len originálneho dokladu, na tento účel nepostačuje kópia dokladu vytlačená z fiškálnej pokladne zamestnancom nespotrebiteľa pre prevádzkové účely),

iv. doručenie platného dokladu o zakúpení prevádzkou (stačí kópia).


Reklamovaný tovar doručí kupujúci na adresu predávajúceho FEAST s.r.o., IČO: 44 197 781, so sídlom Rastislavova 415, Nitra 949 01, doporučene. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 908 914 400/ +421 918 632 982, prípadne na e-mail objednavky@feast.sk.

V Nitre, dňa 01.07.2024